Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále je "VOP") internetového obchodu www.elektroval.cz provozovaného:

Tomáš Valíček
IČ: 70563438   DIČ: CZ8112300086

se sídlem Sakurová 378, 251 68  Želivec
tel. kontakt: 728 444 999
e-mailový kontakt: info@elektroval.cz

za účelem prodeje zboží umístěného v e-shopu na internetové adrese http://www.elektroval.cz

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1.1Tyto VOP upravují vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kdy na straně jedné je společnost Tomáš Valíček, IČ: 70563438 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel (dále jen „Kupující).

1.2Bližší informace o společnosti Prodávajícího jsou uvedeny na stránce www.elektroval.cz v sekci „Úvodní stránka“.

1.3Právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, jak je vymezen v odst. 1.4 tohoto článku, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li Kupujícím tzv. jiný subjekt, jak je uvedeno v odst. 1.5 tohoto článku, řídí se jejich právní vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

1.4Kupující – spotřebitel: je každý Kupující – fyzická osoba, který při nákupu v e-shopu Prodávajícího a uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a který není subjektem dle odst. 1.5 tohoto článku.

1.5Kupující – jiným subjekt: je Kupující, který je podnikatelem dle občanského zákoníku či jiných právních předpisů a při nákupu v e-shopu Prodávajícího a uzavírání kupní smlouvy je zřejmé, že vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Podnikatelem se rozumí ten, koho za něj označují příslušné právní předpisy, a to zejména občanský zákoník, živnostenský zákon aj. Za Kupujícího – jiný subjekt dle tohoto odstavce jsou považovány i právnické osoby založené za jiným, než podnikatelským účelem, které však nesplňují předpoklady dle odst. 1.4 tohoto článku.

1.6Zboží: je Kupujícím objednaný předmět koupě dle kupní smlouvy, která mezi smluvními stranami vzniká okamžikem odeslání objednávky. Rozhodující jsou údaje o zboží vč. kupní ceny v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího k rukám Prodávajícího.

1.7Kupní cena: má charakter ceny smluvní a je uváděna vč. DPH v zákonné výši, jelikož Prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně zboží je při odesílání objednávky a uzavírání kupní smlouvy přičítána i cena dopravy zboží dle podmínek dále stanovených.

1.8Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dodací podmínky. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že je mu obsah VOP a jejich součástí dostatečně znám a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

2.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránky e-shopu. Webové rozhraní e-shopu Prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně kupních cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a jeho kupní ceny jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetové adrese e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (např. v případě nedostupnosti zboží, vyprodání zásob nebo porušování povinností Kupujícího). Na internetových stránkách e-shopu jsou uvedeny rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále také „náklady spojené s dodáním zboží“). Informace o nákladech dle předchozí věty platí pouze v případech doručování zboží v rámci České republiky.

2.2Pro platnost elektronické objednávky vyplní Kupující veškeré údaje a náležitosti předepsané v objednávkovém formuláři umístněném ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikační údaje Kupujícího, informace o objednávaném zboží, o způsobu úhrady kupní ceny zboží, dále údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.3Před odesláním objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen provést před odesláním objednávky kontrolu správnosti vložených údajů a odstranit případné chyby či jiné zjevné nesprávnosti v takto vložených údajích.

2.4Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi stranami vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícího k rukám Prodávajícího. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu informativním e-mailem odeslaným elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v jeho objednávce. Potvrzení objednávky dle předchozí věty odeslané Prodávajícím nemá vliv na uzavření kupní smlouvy a vznik smluvního vztahu mezi smluvními stranami.

2.5Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží dle objednávky, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

2.6Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (kupř. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat od Kupujícího dodatečné potvrzení jeho objednávky (např. telefonicky, faxem, písemně apod.). V případě odmítnutí dodatečného potvrzení dle předchozí věty se objednávka Kupujícího považuje za neplatnou a kupní smlouva není uzavřena.

2.7Kupní smlouvu uzavřenou v souladu s tímto článkem lze měnit či doplňovat pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li Kupující v odeslané objednávce či v jejím potvrzení od Prodávajícího jakékoliv nesrovnalosti či chyby, informuje o této skutečnosti Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

2.8Prodávající si vyhrazuje právo nesplnit povinnosti plynoucí z jeho smluvního vztahu s Kupujícím v případě, že Kupující již dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky Prodávajícího. Uplatnění tohoto práva oznámí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

2.9Kupující bere na vědomí, že na něj vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího při osobním odběru zboží okamžikem jeho převzetí a při odeslání zboží prostřednictvím zásilkové služby nebo poskytovatelem poštovních či jiných přepravních služeb pak okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. Škoda vzniklá na zboží po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

2.10Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) nese Kupující.

3.KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1Kupní ceny zboží uváděné v nabídce na internetových stránkách e-shopu Prodávajícího jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků; to neplatí pro náklady spojené s dodáním zboží. Rozpis celkové a konečné kupní ceny, tj. včetně nákladů spojených s dodáním zboží Kupujícímu je uveden v objednávkovém formuláři zobrazeném Kupujícímu před odesláním jeho objednávky a uzavřením kupní smlouvy. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se nadále kupní cenou i náklady na dodání zboží Kupujícímu.

3.2Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas dle způsobu platby zvoleného při objednávce zboží a včetně nákladů na dodání zboží. Zboží je Kupujícímu prodáváno za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání jeho objednávky Prodávajícímu.

3.3Kupní cenu zboží dle kupní smlouvy může Kupující Prodávajícímu uhradit jedním z následujících způsobů:

 1. platbou předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 7056343899/2010 vedený u Fio Bank nebo
 2. platbou v hotovosti při osobním odběru zboží.

Prodávající při osobním odběru zboží nepřijímá při platbách platební karty.

3.4V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí a předání zboží mezi smluvními stranami. V případě platby bezhotovostním převodem dle odst. 3.3 písm. a) VOP je kupní cena splatná do tří (3) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání její částky na bankovní účet Prodávajícího v plné výši. Při platbě kupní ceny bezhotovostním převodem je Kupující povinen uvést pro identifikaci platby své jméno a příjmení, popř. název a IČ. Prodávající vystaví Kupujícímu při prodeji zboží daňový doklad (dále jen „faktura“).

4.DODACÍ PODMÍNKY

4.1Způsob dodání zboží volí Kupující dle nabídky Prodávajícího v objednávkovém formuláři při objednávání zboží. Kupující může při objednávce zboží zvolit mezi následujícími způsoby dodání:

 1. osobní odběr ve výdejních místech partnerské společnosti uvedených na internetových stránkách https://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap
 2. doprava zásilkovou službou PPL
 3. doprava Prodávajícím na místo určené Kupujícím (platí pouze pro Prahu a okolí do vzdálenosti 20 km od sídla Prodávajícího).

4.2Zboží hrazené prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího expeduje Prodávající k rukám Kupujícího nejpozději do tří (3) dnů ode dne přijetí platby Kupujícího. Zboží hrazené v hotovosti expeduje Prodávající do tří (3) dnů ode dne obdržení objednávky Kupujícího. V případě zboží, které v době uzavření kupní smlouvy není skladem, nebo je pouze na objednávku Prodávajícího, bude Kupující neprodleně informován o možném náhradním termínu dodání. Souhlas s náhradním termínem dodání zboží potvrdí Kupující Prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. V případě nesouhlasu Kupujícího s náhradním termínem dodání zboží se uzavřená kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si dosud poskytnuté finanční plnění. Stejné účinky nastávají, pokud Kupující Prodávajícímu souhlas s náhradním termínem dodání zboží nepotvrdí, tj. v případě jeho nečinnosti.

4.3V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně či jiným způsobem, než který byl uveden v jeho objednávce, nese Kupující náklady s tím spojené a je povinen uhradit je Prodávajícímu.

4.4Při dodání zboží provede Kupující jeho kontrolu a zejména je povinen přesvědčit se o neporušenosti obalu zboží a o tom, že zásilka nevykazuje zjevná poškození. V případě zjištění jakýchkoliv závad při převzetí zboží je Kupující povinen je neprodleně oznámit přepravci, příp. Prodávajícímu. V případě, že Kupující porušení či vady dle tohoto odstavce při převzetí zboží nenamítne, případně bez námitek podepíše dodací list a zboží převezme, má se za to, že zásilka splňovala veškeré podmínky kupní smlouvy, nebyla v době převzetí porušena a její obal poškozen; na případné pozdější reklamace týkající se porušení obalu zásilky dle tohoto odstavce nebude brán zřetel.

4.5Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i dodací podmínky poskytovatele výdejních či zásilkových přepravních služeb dle odst. 4.1 písm. a) a b).

4.6Dopravu zboží Prodávajícím dle odst. 4.1 písm. c) je možné dle objednávky Kupujícího spojit s montáží zboží či likvidací starých spotřebičů. Náklady na tyto služby jsou Kupujícímu sdělovány při vyplňování objednávkového formuláře a objednávání jednotlivých služeb.

5.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1Kupující – spotřebitel dle čl. I odst. 1.4 VOP je v souladu s ust. § 1829 a n. občanského zákoníku a tohoto článku oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy může Kupující – spotřebitel učinit písemně nebo prostřednictvím adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP. Odstoupení od smlouvy musí být ve lhůtě dle tohoto odstavce prokazatelně odesláno k rukám prodávajícího. Oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy obsahuje zejména prohlášení o odstoupení od smlouvy, identifikaci zákazníka, identifikaci zboží a číslo objednávky, datum objednávky a bankovní spojení pro vrácení kupní ceny Kupujícímu – spotřebiteli.

5.2V případě odstoupení od smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen zaslat či předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Zboží vracené Prodávajícímu musí být v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel a čisté, nepoužité a jakkoliv neponičené a nezměněné. V opačném případě odpovídá Kupující – spotřebitel Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat, a to s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

5.3Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli při odstoupení od smlouvy zaplacenou kupní cenu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy k jeho rukám. Vracená kupní cena zahrnuje i náklady na dodání zboží, které prodávající od Kupujícího – spotřebitele již přijal s výjimkou následujícího. Pokud Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, budou mu ze strany Prodávajícího vráceny náklady na dodání zboží max. do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy, nebude-li výslovně sjednán jiný způsob jejího vrácení.

5.4Prodávající si v souladu s ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu již odeslal.

6.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

6.1Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR odpovídá Kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady, a to způsobem dále uvedeným.

KUPUJÍCÍ-SPOTŘEBITEL:

6.2Prodávající poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem (dále jen „záruční doba“). Kupující – spotřebitel je v souladu s ust. § 2165 a n. občanského zákoníku oprávněn uplatnit u prodávajícího v záruční době právo z vady, která se u zboží vyskytne.

6.3V případě zjištění vady zboží má Kupující – spotřebitel právo požadovat odstranění vady zboží (opravou nebo úpravou) nebo výměnu zboží nebo jeho části, pokud je to možné. Nelze-li postupovat dle předchozí věty, může Kupující – spotřebitel od smlouvy odstoupit; při odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení čl. V těchto VOP. Neuplatní-li Kupující – spotřebitel práva dle předchozích vět, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároků z vadného plnění je právem Kupujícího – spotřebitele, který však není oprávněn svou volbu měnit bez souhlasu Prodávajícího.

KUPUJÍCÍ – JINÝ SUBJEKT:

6.4Prodávající poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce 12 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – jiným subjektem (dále jen „záruční doba“).

6.5Kupující – jiný subjekt je v případě výskytu vady zboží, která představuje podstatné porušení kupní smlouvy, oprávněn požadovat odstranění vady nebo výměnu zboží nebo jeho části za zboží bezvadné, pokud je to možné. Nelze-li postupovat dle předchozí věty, je Kupující – jiný subjekt oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo poté od smlouvy odstoupit; při odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení čl. V těchto VOP. Volbu nároků z vadného plnění dle tohoto odstavce není Kupující – jiný subjekt oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.6Pokud Kupující – jiný subjekt neprovede volbu nároku z vadného plnění dle odst. 6.5 společně s uplatněním reklamace nebo se jedná o vadné plnění, které je nepodstatným porušením kupní smlouvy, má nárok pouze na odstranění vady (opravou, úpravou či výměnou zboží nebo jeho části) nebo na přiměřenou slevu z ceny.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ O REKLAMACI:

6.7Kupující bere na vědomí, že veškeré reklamace musí být uplatňovány výhradně u výrobce zakoupeného zboží resp. u jeho autorizovaného servisu (dále jen „osoba vyřizující reklamaci“). Kupující bere na vědomí, že osoba vyřizující reklamaci, tj. výrobce či autorizovaný servis je povinen vyhovět volbě nároku Kupujícího z vadného plnění jen v případě, že je to možné a účelné s ohledem na vadu zboží a jeho stav a pokud tím nevzniknou náklady nepřiměřené hodnotě zboží. V opačném případě je osoba vyřizující reklamaci oprávněna navrhnout Kupujícímu jiný vhodný a účelný způsob odstranění vady a tento provést.

6.8Práva z vadného plnění a záruka se nevztahují zejména na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a běžným opotřebením, nevhodným užíváním nebo ošetřováním (zejména v rozporu s návodem k použití, instrukcemi výrobce a Prodávajícího, normami ČSN aj.), vlivem povětrnostních či obdobných podmínek, neodbornou manipulací, instalací nebo montáží, úmyslným poškozením. Práva z vad se dále nevztahují na vady, na které byl Kupující výslovně upozorněn při uzavření kupní smlouvy. Práva z vadného plnění zanikají i v případě porušení ochranných pečetí a známek zboží, pokud je toto nese. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud při převzetí zboží věděl, že má vadu nebo pokud vadu zboží sám způsobil. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud u zakoupeného zboží neprovedl instalaci nebo montáž zboží k tomu odborně proškolenou osobou, jak je požadováno v dokumentech (návodech a příručkách) výrobce. Právo z vadného plnění nevzniká Kupujícímu v případech uvedených v těchto VOP; zejména v takovýchto případech budou případné reklamace odmítnuty jako neoprávněné.

6.9Při reklamaci je Kupující povinen předložit osobě vyřizující reklamaci příslušný daňový doklad – fakturu a záruční list výrobce za zboží dodaný mu Prodávajícím společně se zbožím. Veškerá práva z vadného plnění a reklamace uplatňuje Kupující dle odst. 6.7 přímo u výrobce příslušné značky zboží resp. u jeho autorizovaného servisu, a to na základě kontaktu uvedeného v dokladech (záručním listu), které jsou Kupujícímu dodávány společně se zbožím nebo na základě kontaktu, který mu Prodávající na jeho žádost sdělí. K reklamacím uplatňovaným přímo u Prodávajícího se nepřihlíží.

6.10Uplatnění práv z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to buď písemně, nebo osobně na adrese výrobce zboží resp. jeho autorizovaného servisu. V reklamaci musí Kupující uvést své identifikační údaje, číslo objednávky, identifikaci zboží a popis jeho vady. Stejně tak Kupující uvede volbu nároků z vadného plnění dle tohoto článku. Při uplatnění reklamace je Kupujícímu vydán reklamační protokol obsahující údaj o způsobu a předpokládaném termínu jejího vyřízení dle podmínek osoby vyřizující reklamaci.

7.SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu Prodávajícího jsou chráněny autorským právem a jinými právními předpisy. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasáhnout nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součástí tvořící webové rozhraní e-shopu.

7.2Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní e-shopu mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3Kupující bere na vědomí, že prodávající není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením a účelem.

7.4Není-li výslovně stanoveno jinak, je veškerá korespondence mezi smluvními stranami činěna v písemné formě. Písemná forma je zachována v případě, že je jednání činěno elektronicky e-mailem (i bez zaručeného elektronického podpisu odesílatele), osobním předáním písemnosti nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních či obdobných zásilkových služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty a na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v objednávce.

7.5Zásilka dle odst. 7.4 se považuje za doručenou:

 1. v případě doručování elektronickou poštou – okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty adresáta,
 2. v případě doručování poštou – okamžikem převzetí zásilky adresátem a v případě odepření převzetí zásilky adresátem a/nebo jejího vracení k rukám odesílatele se tato považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání odesílatelem,
 3. v případě osobního doručování – okamžikem převzetí zásilky adresátem nebo okamžikem odepření převzetí zprávy či zásilky ze strany adresáta.

7.6Kupující přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení/název, adresa bydliště/sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu a na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím (dále jen „zpracování osobních údajů“) pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o veškerých změnách svých osobních údajů.

7.7Kupující bere na vědomí, že Prodávající může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. S výjimkou osob provádějících přepravu zboží nebudou osobní údaje Kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předány Prodávajícím třetím osobám. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.8Kupující přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou správné, přesné a pravdivé a že byl poučen o následcích nepravdivosti tohoto prohlášení. Kupující zároveň prohlašuje, že byl poučen o tom, že jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným k rukám Prodávajícího. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů řádně poučen.

7.9V případě, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů Kupujícího způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje Kupujícího z důvodů ležících na straně Prodávajícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo je oprávněn domáhat se odstranění závadného stavu. Kupující se zejména může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti Kupujícího, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10Kupující přijetím těchto osobních údajů souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@elektroval.cz.

 1. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 4. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
 7. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené těmito VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že právní vztah mezi smluvními stranami obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy výlučné užití českého práva hmotného i procesního. Smluvní strany prohlašují, že veškeré případné budoucí spory mezi nimi budou řešeny nejprve smírně a teprve v případě neúspěchu smírčích jednání budou předloženy českým soudům.

8.2Smluvní strany jsou oprávněny sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek. Takováto odchylná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

8.3Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatným či neúčinným nebo se k němu nepřihlíží, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání kupní smlouvy a VOP, která tím nejsou dotčena a zůstávají i nadále v platnosti. V případě neplatnosti některého ustanovení kupní smlouvy nebo VOP se použije takové ustanovení obchodních podmínek či příslušného právního předpisu, které se svým smyslem nejvíce blíží smyslu ustanovení stiženého neplatností.

8.4Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce e-shopu Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré kupní smlouvy uzavřené v den jejich zveřejnění či později.

8.5Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek. Dnem zveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí. To však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti stran, jež se i nadále řídí obchodními podmínkami účinnými v době uzavření kupní smlouvy.

8.6Kupní smlouva je s Kupujícím uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřeby Kupujícího překlad textu kupní smlouvy včetně těchto VOP, platí, že v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů je rozhodný výklady smlouvy a VOP v českém jazyce.

8.7Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přístup ke kupní smlouvě má jen Prodávající a na písemnou žádost i Kupující.

V Praze dne 1. září 2014